06 2095 6938 info@bofit.nl

Privacy Statement

Privacy beleid website

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22-05-2018.

BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement, gevestigd aan Nicolaas Beetsweg 53, 1851 CB, Heiloo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens/bezoekadres:
Beeckestijn (Vereniging Hendrick de Keyser)
Rijksweg 134
1981 LD Velsen-Zuid
https://bofit.nl,
0800 – 533 04 55
06 – 2095 69 38

Persoonsgegevens die wij verwerken

BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bofit.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens contactformulier
Bewaartermijn: op het moment dat deze gegevens niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld omdat de aanvrager geen gebruik maakt van de diensten van BoFit of omdat een traject is beëindigd worden de gegevens van de klant verwijderd.
Reden Personalia: wij hebben naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om contact te kunnen opnemen en een digitale brochure te kunnen sturen.

Persoonsgegevens nieuwsbrief
Bewaartermijn: de gegevens worden bewaard zolang de geadresseerde de nieuwsbrief wil ontvangen. De ontvanger kan ten alle tijden onderin de nieuwsbrief zich uitschrijven of zijn gegevens wijzigen.
Reden personalia: wij hebben naam en e-mailadres nodig om de de geadresseerde een nieuwsbrief te kunnen versturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Arends Web Solutions. Arends Web Solutions verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Arends Web Solutions heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Arends Web Solutions is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Hosted Exchange
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hosted Exchange van Arends Web Solutions. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Arends Web Solutions heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bofit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BoFit Burn-outbegeleiding en Stressmanagement neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bofit.nl